1. Zastupování poškozeného při dopravní nehodě, jednání s pojišťovnou

Služba je pro Vás bezplatná, pokud nejste viníkem a pojišťovna delší dobu nekoná. Dopřejte si komfort svého právního zástupce.

V případě Vaší dopravní nehody za Vás můžeme uplatnit vzniklou škodu u příslušné pojišťovny, vést další řízení vedoucí k vyřízení škody a jejímu vyplacení, zapůjčení náhradního vozidla.
Jestliže jste se stali obětí dopravní nehody, máte mnoho různých nároků. Jedněmi z nejčastějších nároků je náhrada škody na vozidle, na věcech, které byly ve vozidle, na zdraví (bolestné a ztížené společenské uplatnění (a to jak z fyzických tak psychických problémů), léčebné výlohy, zapůjčení náhradního vozidla, náhrada ušlého zisku či ušlé mzdy za dobu léčení, apod. Všechny tyto škody lze vymáhat, kdy Vám s tímto pomůžeme, včetně zajištění kontaktu na příslušné soudní znalce, pokud je jich potřeba.
Odměnu advokáta hradí pojišťovna v rozsahu účelně vynaložených nákladů, což jsou obvykle 3 úkony právní pomoci, a to v případě, že viníkem dopravní nehody byl druhý účastník. Pro bližší informace mne kontaktujte.


2. Uplatňování nemajetkové újmy za dlouho trvající soudní spory

Trápili jste se roky u soudu, získejte za to odškodnění.

Jestliže jste byly účastníkem občanskoprávního soudního řízení, a to ať jako žalobce či žalovaný, které trvalo déle než 3 roky a vznikaly u něj Vámi nezaviněné průtahy, máte právo na náhradu nemajetkové újmy po státu. Obvyklá náhrada činí 15.000 – 20.000,- Kč za rok trvání řízení (první tři roky jde o poloviční), kdy však konkrétní výše náhrady je posuzována individuálně u každého případu. Podařilo se mi takto pro klienty získat i statisícové částky, byť většinou až v soudním řízení proti státu.
Stejné právo na náhradu nemajetkové újmy za dlouhé řízení, máte i v případě Vašeho trestního stíhání. I v těchto případech je možné náhradu získat, a to i pokud jste byl pravomocně odsouzen.
Tuto možnost nepropásněte, neboť k jejímu uplatnění je dána lhůta pouze 6 měsíců od skončení řízení.


3. Uplatňování nároků za odpovědnost státu

Nedoplácejte za chybná rozhodnutí státu

Stalo se Vám, že jste byly neprávem obviněny ze spáchání trestného činu a nakonec jste byli zproštěni obžaloby či Vaše stíhání bylo zastaveno? Pokud jste podali stížnost proti usnesení o zahájení Vašeho trestního stíhání, máte právo na náhradu škody, která Vám tímto vznikla.
Jde jednak o škodu v podobě ušlého zisku, pokud jste byl vzat do vazby, o peníze, které jste musel vydat na svoji obhajobu (právníky, posudky, apod.) dále pak i případnou škodu na osobnostních právech. Tyto škody je možné uplatňovat v obecných promlčecích lhůtách.
Veškeré nároky vůči státu, a to ať už přímé náhrady škody či náhrady nemajetkové újmy je nutné nejprve uplatnit u příslušného ministerstva. Teprve po uplynutí zákonné lhůty je možné se obrátit na soud. Všechny tyto služby za Vás mohu vyřídit.

4. Vymáhání nároků a podání úřadům

Služba, která Vám pomůže k Vašim oprávněným požadavkům.

Stalo se, že jste splnili svoji povinnost vůči druhé osobě, ale ta již svoji povinnost vůči Vám nikoli? Právě takové případy řešíme. Obvykle jde o vymáhání peněžitého plnění, odstranění vad, náhradu způsobené škody, …
V některých případech postačuje adekvátní výzva ke splnění povinnosti. V případě, že dlužník splní svoji povinnost, je věc rychle vyřízena ve prospěch klienta. Pokud nedojde k dobrovolnému splnění povinnosti dlužníkem a neexistuje jiné rychlé řešení (započtení, prodej pohledávky, aj.) je možné postupovat formou žaloby k soudu či rozhodčímu orgánu.

Profesionálně Vám pomůžeme tam, kde si nejste jistí a potřebujete dosáhnout svých oprávněných požadavků. Ze zkušenosti víme, že toto prostředí není vždy vstřícné pro normálního občana.
V této oblasti máme zkušenosti s napsáním a doložením žádostí, stížností, žalob, návrhů, odvolání ve věcech vedených u soudu policie, státního zastupitelství, katastrálních úřadů, pojišťoven, městských úřadů.

Mezi naši specializaci však nepatří autorské právo, licenční právo a ochranné známky a daňové poradenství, kde využíváme osvědčené specialisty, které Vám můžeme doporučit.


5. Sepisování smluv  

Na základě Vašich požadavků vytvoříme smlouvu, která bude plně vyhovovat Vašim záměrům.

Sepisujeme kupní smlouvy na nemovitosti (byty, pozemky, rodinné domy, …), smlouvy o převodech členských práv a povinností k družstevním bytům vč. příslušných návrhů ke katastrálnímu úřadu.

Dále sepisujeme smlouvy zástavní, darovací, smlouvy o zřízení služebnosti (věcného břemene).

Při sepisu smluv se snažíme o poskytnutí rovnoprávných podmínek kupujících i prodávajících, včetně možnosti uzavření smlouvy o advokátní úschově finančních prostředků, která má účinky jako notářská úschova. Smlouvy je možné kombinovat i s úschovou listin. Samozřejmostí je poskytování služby ověřování pravosti podpisů na listinách.

Za použití elektronických prostředků je tak možné během jedné návštěvy podepsat kupní smlouvu, příp. i zástavní smlouvu, návrh na vklad do katastru nemovitostí, ověřit podpisy, popř. složit hotovost do advokátní úschovy. Tím lze ušetřit čas a odpadá několik dalších schůzek.


6. Zastupování v soudním řízení

Není jednoduché dosáhnout spravedlnosti.

Jedná se o jednu nejdůležitějších činností při uplatňování Vašich práv. V této oblasti máme značné zkušenosti se zastupováním u soudního jednání, sepsáním žalob, podáním vyjádření, sepisem odvolání, dovolání.
Těší nás, že máme tak náročné klienty, kterým jsme pomohli s ústavními stížnostmi, se stížnostmi k Evropskému soudu pro lidské práva ve Štrasburku, a dalšími.


7. Obhajoba v trestním řízení

Viní Vás z trestného činu?

V případě Vašeho trestního stíhání Vás budeme obhajovat u policie nebo soudů. Obhajoba v našem pojetí spočívá nejen v nalezení správné strategie, která obvykle vychází z informací poskytnutých klientem, případně dohledání nových důkazů, zajištění znaleckých posudků a expertíz.
V rámci trestního řízení mohou však pro Vás být podstatné podávání stížností, námitek odvolání, návrhů a souvisejících.
Důležitou součástí obhajoby je asistence u výslechů svědků, poškozených; aktivní účast při hlavním líčení resp. soudech obecně.

8. Rozvod manželství

Neškrťte se –  připravte si dobrý začátek, konec dobrý, vše dobré…

V současně době existují dva druhy rozvodů. Rozvod sporný a nesporný, přičemž každý z nich má jiné požadavky na jeho vedení. V případě, že manželé mají nezletilé děti, předchází vždy rozvodu rozhodnutí o nezletilých dětech, tj. komu budou svěřeny do péče a kolik bude druhý z manželů platit výživné (popř. rozhodnutí o střídavé event. společné péči). O tom vždy rozhoduje soud. Soud může schválit i dohodu manželů, kterou Vám mohu vypracovat. Pokud nedojde k dohodě, rozhodne soud na základě zjištěných skutečností. Tzv. nesporný rozvod předpokládá souhlas obou manželů, uzavření dohod o společném bydlení, vypořádání společného jmění manželů, příp. výživného pro manžela, a soudem schválenou dohodu o nezletilých dětech. Tyto dohody Vám mohu na základě společné schůzky vypracovat. Následné jednání u soudu je rychlé a nezjišťují se příčiny rozpadu manželství. Pokud není splněna některá z uvedených podmínek, zjišťuje soud příčiny rozvratu manželství a jejich trvalost. Probíhá tak náročnější řízení, včetně dokazování, kdy určení viny může mít další vliv na případné určení výživného manžela, a to i rozvedeného.


9. Pomoc zaměstnancům

Zaměstnavatel nemusí mít vždy pravdu! Nesouhlasíte, můžete se bránit.

Zaměstnancům poskytuji právní pomoc ve vztahu vůči zaměstnavateli. Zajišťuji jejich oprávněné nároky, spory o výši mzdy, dovolenou, a zejména pomoc v případě nesprávné výpovědi z pracovního poměru, případně okamžitého zrušení pracovního poměru, jakož i pomoc v dalších pracovněprávních věcech.


10. Zastupování v přestupkovém či správním řízení

Zastupuji klienty v rámci přestupků a nejrůznějších správních řízeních. Vzhledem k obsáhlosti správních předpisů je nutné se předem domluvit.

Go to top