K čemu se zavazuje advokát

- Advokát je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta
- Advokát je povinen řídit se pokyny klienta
- Využívat důsledně všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatnit v zájmu klienta vše, co podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné
- Nepracovat pro druhou stranu
- Postupovat s odbornou péčí
- Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl, a to i po skončení právního zastoupení (není-li klientem zproštěn mlčenlivosti)
- Advokát odpovídá klientovi za škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s výkonem advokacie

Co by měl klient

- Předat veškeré potřebné informace a podklady
- Pravdivě odpovědět na kladné otázky (aby mohla být poskytnuta správná služba)
- Podepsat plnou moc
- Složit zálohu, pokud není domluveno něco jiného.

Go to top